logo
        
 
 
 
 
Cele statutowe
 
 
Celem fundacji jest :
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Działalność charytatywna i prospołeczna.

Działalność na rzecz osób starszych.

Działalność wspierająca i promująca idee wolontariatu.

Szeroko rozumiana pomoc społeczna w tym również świadczenie pracy socjalnej.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, ubogich.

Ochrona i promocja zdrowia.

Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Działanie na rzecz kultury i sztuki.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Nasze cele chcemy realizować poprzez:

Wypracowywanie i upowszechnianie modeli, metod i standardów zawodowych w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych w życiu społecznym i zawodowym.

Upowszechnianie skutecznych modeli ekonomii społecznej.

Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji społecznej ,  zawodowej, w tym organizowanie szkoleń , poradnictwo specjalistyczne ,  pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Kształtowanie postaw społecznych u dzieci, młodzieży wobec osób wykluczonych

Świadczenie pomocy społecznej w tym pracy socjalnej osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Wspieranie integracji osób wykluczonych społecznie w środowisku lokalnym.

Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie.

Prowadzenie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wspieranie młodych twórców i działalności artystycznej.

Organizowanie koncertów i aktywności o charakterze charytatywnych.

Organizowanie wydarzeń/imprez kulturalnych, wychowawczych, sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych.

Organizowanie zbiórek publicznych.

Propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców.

Opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych.

Organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, debat, dyskusji i innych form edukacji.

Prowadzenie akcji społecznych i informacyjnych.

Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym statutem Fundacji oraz współpraca z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi.

Prowadzenie innych działań zgodnych z celami fundacji

 


  
 
 


 
 
 
 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych
oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
logo

Opole, ul. Damrota 2a/6-7, tel. 77 441 12 29
e-mail: info@dobroczynca.pl


 
 
UE