logo
        
 
 
 
 
Projekty zakończone
 
 
 
 

Projekt "P.R.O.M - Pomoc Rodzinie i Opieka Mobilna"
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Celem projektu było kompleksowe wsparcie 50 rodzin z województwa opolskiego, które przeżywały rozmaite życiowe trudności. W ramach działań rodziny zostały objęte wsparciem m.in. asystentów rodziny czy mobilnej grupy interdyscyplinarnej świadczącej usługi m.in. z zakresu poradnictwa socjalnego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego. 
 
 
 
Projekt "My działamy w "świetlicy" by się nie snuć po ulicy"
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Celem projektu było wzmocnienie potencjału i atrakcyjności placówek wsparcia dziennego działających w województwie opolskim poprzez między innymi rozszerzenie ich oferty profilaktyczno- edukacyjnej, doradztwo specjalistyczne i wymianę dobrych praktyk między podmiotami prowadzącymi placówki. Ponadto projekt zakładał działania edukacyjne na rzecz powstawania nowych placówek wsparcia dziennego oraz ukazujące ich  skuteczność w zakresie wsparcia opiekuńczo-wychowawczego rodziny. Projekt "Skok wzwyż"
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne.

Projekt obejmował działania z zakresu kompleksowej integracji dzieci i młodzieży z wybranych gmin województwa opolskiego. Uczestnikami projektu było 48 dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat, które przeszły zaplanowaną ścieżkę warsztatowo - integracyjną (zagadnienia dot. m.in. współpracy, zdolności życiowych, rozwiązywania i łagodzenia konfliktów, odkrywaniu własnych pasji i zdolności itp.). Cześć warsztatowa łączyła się z cyklem ciekawych tematycznych wyjazdów oraz otrzymaniem wsparcia rzeczowego.

Projekt "Skok po sukces"
realizowany w ramach RPO WO na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna Działanie 8.2 Włączenie społeczne

Projekt obejmował działania z zakresu kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej osób mieszkających na terenie województwa opolskiego. W ramach projektu wsparcie otrzymało łącznie 120 osób (80 kobiet i 40 mężczyzn), w wieku od 18 do 64 roku życia, których sytuacja życiowo - zawodowa utrudniała podjęcie działań mających na celu znalezienie zatrudnienia. W ramach poszczególnych modułów uczestnicy wzięli udział  między innymi w: kursach i stażach zawodowych, doradztwie, warsztatach, działaniach mających na celu poprawę wizerunku i umiejętności autoprezentacji.

Projekt "S.M.A.R.T. Socjoterapia Mobilna, Aktywizacja Rodzin i Terapia
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna  Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

 
Projekt miał na celu kompleksowe wsparcie co najmniej 50 rodzin z województwa opolskiego, przeżywających rozmaite życiowe trudności.  W ramach projektu rodziny mogły skorzystać z: asystentury rodzinnej; wsparcia grupy interdyscyplinarnej świadczącej usługi między innymi z zakresu poradnictwa socjalnego, psychologicznego, pedagogicznego, wychowawczego, prawnego, brokera edukacyjnego, doradztwa ukierunkowanego na kształcenie zawodowe i edukacyjnego dla młodzieży oraz młodych dorosłych.
Młodzież wzięła udział w warsztatach integracyjno – artystycznych oraz warsztatach nakierowanych na przedsiębiorczość i karierę zawodową. Program zajęć obejmował m.in. kształtowanie umiejętności: współpracy, umiejętności indywidualnych, zaradności, rozwiązywania/łagodzenia konfliktów, perspektywy przyszłościowej, odkrywania własnych pasji i zdolności, radzenia sobie z emocjami oraz liderstwo młodzieżowe. 

 
Foto
Foto
  
 
 


 
 
 
 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych
oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
logo

Opole, ul. Damrota 2a/6-7, tel. 77 441 12 29
e-mail: info@dobroczynca.pl


 
 
UE